Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Statement

In dit privacy statement geeft RNMS graag heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. RNMS is ervan overtuigd dat de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die RNMS verzamelt tijdens uw interacties met RNMS, zoals wanneer u onze website(s) bezoekt, producten of diensten gebruikt/afneemt, u abonneert op nieuwsbrieven, enzovoort.

RNMS houdt zich hierbij uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat RNMS in ieder geval:

 • uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonlijke gegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, met inachtneming het bepaalde in dit privacy statement;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

VERANTWOORDELIJKE

RNMS is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

RNMS
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
E-mail: info@rnmanagementsupport.com

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Bedrijfsgegevens zoals uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-nummer, KVK-nummer, bankgegevens (IBAN-nummer/BIC en naam rekeninghouder);
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, (post)adres en telefoonnummer(s);
 • Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn opgenomen;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette redenen.


RNMS verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website, door ons uw visitekaartje te geven. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken uit andere bronnen, zoals het handelsregister, het kadaster of door openbare bronnen te gebruiken.

DOEL EN GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

RNMS verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te verlenen op uw verzoek of ter uitvoering van de overeenkomst;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere marketingcommunicatie, die voor u van belang kunnen zijn;
 • Voor sollicitatieprocedures;
 • Om RNMS onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten;
 • Om statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren, voor klanttevredenheids- en/of marktonderzoeken.


Over het algemeen verwerkt RNMS uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals bovenstaand aangeven. Wanneer RNMS uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Wij dienen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende grondslagen:

 • voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
 • voor de naleving van een wettelijke plicht;
 • u geeft toestemming voor de verwerking; of
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.


RNMS
verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoeren verzoek of overeenkomst
  -> Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst
 • Voldoen aan wettelijke (waaronder fiscale) verplichtingen
  -> Noodzakelijk om aan wettelijke verplichting te voldoen
 • Klantentevredenheidsonderzoek, marktonderzoek en statistiek
  -> Gerechtvaardigd belang
 • CRM
  -> Gerechtvaardigd belang
 •  Direct marketing (benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen).
  -> Toestemming of gerechtvaardigd belang
 • Nieuwsbrief
  -> Toestemming of gerechtvaardigd belang

BEVEILIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS

RNMS neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hierom heeft RNMS dan ook bijpassende technische en organisatorische maatregelen genomen, ook indien nodig met/bij derden waarmee wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit dan graag zo spoedig mogelijk, zodat wij hier direct de nodige maatregelen tegen kunnen treffen.

BEWAARTERMIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

RNMS bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG).

REGISTER

RNMS houdt als verantwoordelijke een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van RNMS plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft als betrokkene een aantal wettelijke rechten. Onderstaand een nadere toelichting:

 • Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig is;
 • Het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en dat u het recht hebt om die gegevens naar een andere controller te verzenden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

RNMS
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
Mail: info@rnmanagementsupport.com

KLIKGEDRAG OP DE WEBSITE

Op de website van RNMS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan RNMS haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

ACHTERLATEN VAN COOKIES NA BEZOEK AAN DE WEBSITE

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen, uitsluitend met uw toestemming, cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan RNMS bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen aan hun voor RNMS anonieme IP-nummer. Met behulp van deze gegevens is RNMS in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers.

Daarnaast kunnen, uitsluitend voor statistische doeleinden, zogenaamde third party cookies worden geplaatst door partijen van wiens diensten RNMS gebruik maakt voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van de optimalisatie van de websites.

Cookies blijven gedurende twee jaar in uw computer, tenzij u deze tussentijds verwijdert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

BEZOEK VAN ANDERE WEBSITES

Op de website van RNMS treft u links aan naar andere websites. RNMS draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/het privacy statement van de site die u bezoekt.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

RNMS kan uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy statement, zoals IT-providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden;
 • Toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

RNMS zal persoonlijke gegevens alleen delen in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Indien RNMS van mening is dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zal RNMS uw goedkeuring vragen voordat RNMS uw persoonlijke gegevens deelt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengen naar een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zorgt RNMS ervoor dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

RNMS verkoopt wellicht in de toekomst (een deel van) haar onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw  persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

WIJZIGINGEN

RNMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacybeleid van de organisatie.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kunt u contact opnemen via:

RNMS
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
Mail: info@rnmanagementsupport.com